Thomas William Ashton

1917 165 Ashton, Thomas William